Tartalom átugrása

Tájékoztató a közadatok újrahasznosításához kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről  

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Közadattv.) alapján lehetőség van a közfeladatot ellátó szervek kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok más személyek általi (állampolgárok, cégek, stb.) további felhasználásának. 

A Közadattv. bevezeti a közadat fogalmát, amely az összefoglaló elnevezése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerinti közérdekű adatoknak és közérdekből nyilvános adatoknak. 

A Közadattv. szerinti két legfontosabb szereplő az igénylő, aki/amely bármilyen típusú (természetes vagy jogi) személy lehet, valamint a közfeladatot ellátó szerv, amely állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (tipikusan költségvetési szervek, állami cégek stb). 

Szükséges különbséget tenni az Infotv. és a Közadattv. szerinti adatigénylés között. 

Jelenleg leggyakrabban az Infotv. szerinti közérdekű adatigényléssel élnek a különböző személyek, melynek elsődleges célja az állami működés figyelemmel kísérése. Az Infotv. szerinti adatigénylésre más szabályok vonatkoznak (pl.: eljárási határidők, kiadás formátuma). 

Ezzel szemben a Közadattv. szerinti adatigénylés célja, hogy az adatokat az igénylő a közfeladat ellátását előíró jogszabályból eredő célkitűzéstől eltérő, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon használhassa fel (azaz nem csak az információszabadsággal kapcsolatos alapjogok gyakorlása érdekében). Annak érdekében, hogy az igénylő minél hatékonyabban ki tudja használni a közadatokban rejlő lehetőségeket,  a megkeresett közfeladatot ellátó szerv főszabály szerint az igényelt formátumban köteles az adatot átadni. Az adatigénylés vonatkozhat eseti vagy időszakos jelleggel teljesítendő adatszolgáltatásra, melynek teljesítéséhez szerződéskötés szükséges. 

 

Hogyan kezdeményezhető a közadat újrahasznosítási célú rendelkezésre bocsátása? 

Az eljárást az igénylő indítja el  a közfeladatot ellátó szervhez benyújtott kérelmével. Az igénylő köteles kifejezetten feltüntetni, hogy kérelmét közadat újrahasznosítási kérelemként kezeljék, ellenkező esetben azt az Infotv. szerinti közérdekű adatigénylésként fogják elbírálni (tehát az igénylő részére legfeljebb egy alkalommal biztosítanak adatot, nem feltétlenül az igénylő által kért formátumban, szerződéskötés nélkül stb.). 

közfeladatot ellátó szerv köteles ellenőrizni, hogy a kért közadat újrahasznosításra kiadható-e. A Közadattv. rögzíti, hogy milyen típusú vagy mely szerv kezelésében lévő adatok nem adhatóak át (például a szellemi tulajdonjog által védett adat, Infotv. alapján nem megismerhető adat, oktatási intézmények kezelésében lévő adat stb.). A teljes felsorolást a Közadattv. 3. § tartalmazza. Ezen felül a közfeladatot ellátó szervtől nem kérhető az adat átalakítása, amennyiben az a közfeladatot ellátó szervnek különös nehézséget okozna.

A fentiekről részletesebben a Közadattv. 16. § (3) bekezdésében, illetve - a közadatból történő elemzéssel, dokumentum előállítással kapcsolatban - az (5) bekezdésében olvashat.  

A közfeladatot ellátó szerv az igényt 20 munkanapon belül bírálja el, melynek során az igénylőtől jogosult hiánypótlást kérni. Indokolt esetben, például egy terjedelmes, összetett kérelem beérkezésénél, az elbírálási határidő egy alkalommal, további 20 munkanappal meghosszabbítható.   

Amennyiben a közadat átadható, a közfeladatot ellátó szerv ajánlatot készít, amelynek igénylő általi elfogadása esetén a felek szerződést kötnek egymással. Ha bármilyen okból a kérelem nem teljesíthető, a közfeladatot ellátó szerv indoklással elutasítja, továbbá tájékoztatja igénylőt jogorvoslati lehetőségről. 

A közadat szolgáltatásáért a közfeladatot ellátó szerv díjat állapíthat meg, amelyet a közadat feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének költségében a Közadattv. maximál. Ezen felül azonban további 5%-os nyereséghányad számítható fel, amennyiben a szervnek költségeit saját bevételből kell fedeznie.